Cart

No products in the cart.

Service Center

Category

Coldline Blast Freezer

เปลี่ยนไส้กรองและอายุการใช้งานของตู้ Blast freezer และ Retarder Prover

Coldline Blast Freezer ขั้นตอนทำความสะอาดภายในและภายนอก และวิธีการเปลี่ยนไส้กรอง